Måseskär

   

Startsida
    Fritidsintresse
    Vad jag sysslat med

Fyrar
   Carlstens fyr 
   Måseskär
  
Pater Noster
  
Smygehuk
   Väderöbod
   D. W. Flobeck
  
Ludviksbergs Mekaniska Werkstad

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen Göteborg 1923


Klippans Kulturreservat

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Marstrandsbolagen

Svenska Amerika Linjen

Teneriffa 

Gamla vykort 

Källförteckning

Länksida

Skriv i min gästbokFyren Måseskär
 Long./Lat N   O  

Anbud lämnades in av 4 st. intressenter, bl. a av D. W. Flobeck,  Göteborg & Eriksbergs Gjuteri och Mekaniska Werkstad den 29 sept. 1864, för ett fyrtorn tillverkat i järn till Måseskär under Kärings lotsplats, för en summa av 20,800 Riksdaler Riksmynt. Anbud utgick också för galvanisering av vissa delar av fyrtornet till en summa av 1,350 Riksdaler Riksmynt.

I skrivelse från fyringeniör Carl Carlsson den 22 maj 1865 till Herr Lots Direktör, meddelas att arbetena var i full gång, och att det är uppfört en barackbyggnad, smedja och materialbod. Arbetspersonalen bestod av 1 smed, 4 bergsprängare, 2 stenhuggare, 2 murare22 timmermän och 13 hantlangare.
Den 12 juni 1865 meddelas att boningshusets fotmur av gråsten murats färdigt. Uthuset var färdigbyggt och inredningen till densamma under arbete.
Den 2 juli 1865 meddelas att alla 12fotstenarna till fyrtornet var färdighuggna samt fotmuren till trapphuset färdig. Boningshuset var upptimrat till takstolarna, samt alla dörrar och fönsterkarmar med foder, dörrar och fönsterbågar färdiggjorda, och 2 trapplan av granit färdighuggna. Uthuset så nära färdigt att endast ett golv i en vedbod samt spåntäckningar fattas, hela byggnaden utvändigt överstruken med rödfärg av tran, samt fotmuren struken med portlands cement. Latrinen färdigbyggd. Brunnen färdigsprängd och stensatt.
Arbetspersonalen uppgick till 48 man.
Den 8 juli 1865 är fyrtornet färdigmonterat i Göteborg och klart för besiktning.
I brev den 25 juli skriver Carl Carlsson att fyren skulle visa ett rött sken för att undvika misstag av andra fyrar, men lysningsapparaten levererad från Lepaute i Paris med vitt lampglas och vita lanterninrutor, varför man skyndsamt bör beställa ca 100 röda lampglas eftersom fyren borde vara färdig för tändning i september.
I samma brev skriver Carl Carlsson att byggnadsgrunden för fyrtornet färdigplanerad samt att fotstenarna under uppsättning. Fyrtornet var under transport från Göteborg till Måseskär. Boningshuset färdigtimrat och täckt med spåntade bräder och spåntak, innertak uppsatta, alla fönster insatta, kakelugnar, bakugn, och spisar uppmurade samt golven under arbete.  Uthusets tak var täckt med spån. Ungefär hälften av gråstenen till matkällaren var färdigsprängd.
Den 19 augusti 1865 var järntornet med plåtar uppmonterade, återstår endast nagling av övre plåtbeklädnaden, samt en del snickeriarbeten återstår. Boningshuset så nära färdigt att endast hälften av den utvändiga drivningen samt oljemålningen återstår. Matkällaren uppmurad till 3/4 delar av sin höjd. Brunnen var färdig med undantag av tjärning av brunstaket. Gångvägar påbörjade.
Den 9 augusti 1865 skriver Gustav von Heidenstam till Herr Lots Direktör, att Kongl. Förvaltningen genom skrivelse till General-Consuln i Paris le Roux, från Lepaute rekvirera 150 st. röda glas passande till Måseskär innevarande år, levererade lysningsapparat.
Den 19 augusti 1865 skriver Carl Carlsson till Herr lots Direktör att en kungörelse skulle sändas till angränsande kyrka, om offentlig auktion få sälja de delar av utslitna verktyg och material som ej kunna användas vid de framdeles blivande fyrbyggnadsarbeten a i riket.
Den 23 augusti 1865 skriver Carl Carlsson att arbetena så avancerat att inflyttning kan ske den 1 september, och att den blivande fyrpersonalen måtte bliva hitsänd omkring den 8 sept. så att personalen skall hinna dels rengöra lampor och provbränna och att bli instruerade i  skötsel. Arbetet med fyrtornet hade avancerat så långt att allt järnarbete var färdigt, lanterninen uppsatt, och koppartaket under lödning. tiden för fyrens tändning kan ej uppgivas eftersom det är beroende av när dom röda lampglasen kommer från Frankrike.
Den 7 september skriver Carl Carlsson att arbetena avancerat så långt att det är komplett färdig till den 18 september, varför han härmed vördsamt anhöll om besiktning av samtliga byggnader denna dag. Samtidigt skriver han upplysningar som kan tjäna till ledning vid författande av den kungörelse som kommer att utfärdas om den nya fyrinrättningen på Måseskär;
Ungefärligen 1/3 del från västra stranden av ön är på bergshöjden uppfört ett 56 fot högt fyrtorn av järn i rund form och rödmålat, samt överst därpå är uppsatt en lanternin med däri anbragt lysningsapparat av 2.a ordningen med stillastående rött sken, som lyser horisontellt runt om från Ost även Syd, West och Nord till N.N.O. 7° 71´Ost på kompassen, och den övriga delen 60˚ av lysningsvidden är mörk. Fyrtornet är stående på 54 fot hög grund och fyrljuset 60 fot däröver, således 114 fot över vattenytan bör denna i siktbart väder nattetid från ett vanligt högt skeppsdäck lysa på omkring 16 minuters avstånd. Om fyren kan tändas den 15 september beror på om dom röda lampglasen blivet levererade, men samma dag som lampglasen anländer kan fyren tändas efter den uppgivna tiden.
Den 15 september skriver Carl Carlsson att det på Måseskär stående stångmärket blir nedtaget omkring den 18 september och att en mindre del av arbetsfolket finns kvar för denna uppgiften.
Vid provtändningen gick ett av dom ovanligt tjocka glasen sönder.
Den 10 oktober 1865 skrev Gustav von Heidenstam i brev till Herr Lots Direktör att fyrbyggnaderna på Måseskär inom Westra lotsdistriktet blivet, i närvaro av Distrikts Chefens närvaro den 8 oktober avsynad och godkända samt att fyren på aftonen för första gången tänd, för att därefter hållas tända på den tiden som för Kronans övriga  fyrar äro bestämda.
Annonsen om tändning stod att läsa i Handelstidningen den 7 och i Göteborgsposten den 9 oktober 1865. 
 

 

Besök även
Svenska Fyrsällskapet


©Copyright2006-2007 Morgan Lundberg
Senast uppdaterad 14 maj 2007